Αίτηση πλήρους μεγέθους

Οι περισσότερες φωτογραφίες προβάλλονται στη σελίδα είναι σε μεσαίο μέγεθος περίπου 640*440, για λόγους ταχύτητας και χρήσης. 
Εάν επιθυμητέ να χρησιμοποιήσετε κάποια ή κάποιες από τις φωτογραφίες μας για εκτύπωση, θα χρειαστείτε τις φωτογραφίες σε πλήρες μέγεθος. 
Μπορείτε να στείλετε το αίτημα πλήρους μεγέθους στο email: gl101010n@yahoo.grMost of the photographs displayed on the page is a middle size about 640 * 440, for reasons of speed and use. 
If desired to use some of our photos for printing, you will need the pictures in full size. 
You can send the request of a full size image to email: gl101010n@yahoo.gr

Popular tags